Private Tours in Israel

Follow Us

Esti Herskowitz

טיול חנוכיות

טיול חנוכיות בירושלים “הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו” על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ,ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים

Read More »

לטייל עם התנ”ך

Bible Land Tours לטייל עם התנ התנ”ך רב המכר של כל הזמנים ומדריך הטיולים האולטימטיבי. הזמנה למפגש מיוחד במינו עם

Read More »

Esti Herskowitz Licensed Tour Guide

Contact Esti Herskowitz

Tour Guide Israel